Alla inlägg av Claes Hillén

Strandstädningsschema 2024-2025

Arbetsuppgifter vid städvecka på stranden

 • Stranden och vägen ner till stranden hålls ren från papper, fimpar, glas och övrigt skräp
 • Stranden krattas vid behov ren från tång och maneter
 • Gräset klippes vid behov
 • Omklädningsboden städas
 • Tillsyn av toaletten, rengöring/ städning och komplettering av toapapper

Om Du inte kan ställa upp angiven vecka ber vi Dig ordna byte med någon i Din närhet.

På söndagen kollar du tanken
Kontroll görs av tanken till toaletten. Behöver tanken slamsugas? Ta kontakt med strandansvarig styrelsemedlem Koden till låset på boden får du av föregående veckas städansvarig eller någon ur styrelsen

Kallelse till Stämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 Kåröd Kiles Samfällighetsförening.

Tid:                Söndag den 9 juli 2023 kl. 11.00 på Fatabur Kåröd (korvfabriken)

Ombud:      Ombud får företräda tre medlemmar

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om kallelsen till stämman skett behörigen  
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,
  Handlingarna finns för påseende hos föreningens kassör fram till årsmötet
 12. Fyllnadsval – styrelseordförande 230709 – 231231
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Fyllnadsval – valberedning
 16. Fråga om val av valberedning
 17. Val av festkommitté
 18. Övriga frågor från styrelsen
  1.     Föreningens mailadress
  2.     Trädfällningsregler
  3.     Moms i samfällighetsförening
  4.     Redovisning – vattenprov
  5.     Båtbrygga
 19. Övriga frågor från stämman (att diskutera och/eller lämna till styrelsen för beredning)
 20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

För styrelsen – Kåröd 2023-06-20

Drazen Kendes – Vice ordförande

Nedanstående handlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida:

www.karodkile.se

 • Årsredovisning 2022 (efter fullgjord revision av revisorerna)
 • Trädfällningsregler

Vattna försiktigt

Bästa medlemmar, för tillfället råder det brist på vatten i våra marker. Det betyder också att vårt sommarvatten i viss mån sinar. Just nu är strålen tunn. Vi ber er därför att ta det försiktigt med vattnet. Vattna gräsmattor och tvätta bilar ska ni absolut inte göra. Blommor och växthus är ok men bör vattnas måttligt. Bra är om man inte låter vatten stå och rinna i hushållet om det inte är nödvändigt.

Vänligen – Styrelsen

Önskemål om trädfällning

Detta gäller vid önskemål om trädfällning inom Kårödkiles Samfällighets grönområden

Bakgrund
Det inkommer kontinuerligt förfrågningar till styrelsen om trädfällning från medlemmar i samfälligheten. Alla önskemål om trädfällning inom samfällighetens grönområden ska beslutas av markägarare i samråd med styrelsen. Mot bakgrund av detta vill styrelsen samla ihop alla inkomna önskemål för att diskutera med markägare vid så få tillfällen under året som möjligt. Skulle önskemålen vara utanför grönområdena så kan vi ta dessa på samma gång för att underlätta.

Hur lämnar jag som medlem i Kårödkiles Samfällighet in önskemål om trädfällning?
Vid önskemål om att få fälla träd:
• Mejla önskemål till -– karodforening@outlook.com
• Senast under maj månad för att få besked samma år
• Bifoga karta och markera på kartan var träden finns samt ange antal, komplettera gärna med bilder
• Glöm inte att lämna med kontaktuppgifter så vi kan nå dig för kompletterade frågor

Meddelande om beslut av trädfällning
I samband med årsmötet i juli månad kommer en representant från styrelsen vara på plats för att meddela markägarens beslut och märka upp träden inom grönområdena som godkänts för nedtagning.

Vid trädfällning – vad får jag göra själv?

På min egen tomt
På din egen fastighets tomt har styrelsen inga synpunkter på trädfällning.

På grönområdena
Med ett godkännande från styrelsen är det fritt att sly röja på egen hand eller tillsammans med grannarna. Styrelsen förutsätter att arbetet sker yrkesmässigt och avsäger sig allt ansvar för arbetssäkerheten. Ingår trädfällning så rekommenderas att anlita ett proffs. Alla kostnader tas av den sökande.

Vad gäller för övriga markområden?
Slyröjning och trädfällning utanför grönområdena skall alltid avtalas med markägaren. Avtalet är mellan markägaren och medlem i Kåröd Kiles samfällighetsförening. Styrelsen är ej involverad i trädfällning i övriga markområden utanför samfällighetens grönområden.
2023-04-16
Styrelsen för Kåröd Kiles samfällighet

Midsommarfirade på Kåröd

Vi har det stora nöjet att meddela att vi även i år genomför vårt traditionella midsommarfirande.

11:00 – Samling vid midsommarplatsen för att klä midsommarstången, ta gärna med handplockade blommor.
15:00 – Startar firandet med dans, lekar, fiskdamm för barn, pilkastning och flertalet lotterier.

Försäljning av lotter sker då vi klär stången och vid själva firandet. Vill någon absolut köpa sina fiskdammsbiljetter och lotter i förväg så får ni knalla hem till Bagarn.
Välkomna – Festkommittén!