Tillbakablick

1967
Den 10-11 maj 1967 antog kommunalfullmäktige i Östra Orust kommun det av lantmätare Folke Dalander 1963 upprättade förslag till byggnadsplan inkluderande vatten och avloppsutredning för fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna Kåröd 1:33, 1:42 och 1:98 m. fl. i Myckleby socken. Samtidigt upprättades ett exploateringsavtal mellan exploatörerna Torsten Abrahamsson, Magnus Olsson och Gunnar Torstenssons dödsbo och Östra Orust kommun som fram till bildandet av Kåröd Kiles Samfällighetsförening.

1969
Första mötet med dåvarande fastighetsägare (23 närvarande representanter) inom fritidsområdet ägde rum den 6 september 1969. Syftet var att bilda en förening för att ta tillvara de boendes intressen – både nytillkommande och tidigare boende i anslutning till planområdet. De tidigare fastighetsägarna hade gemensam bad- och båtplatsstrand med exploateringsområdets bebyggare. Bl. a. önskade man tillsammans lösa utrymmes- och trivselfrågor vid den gemensamma stranden.
En interrimsstyrelse valdes. Den bestod av följande ledamöter:
Sverker Koch, Nils Lindahl (ordförande) och Åke Persson (”nybyggare”) med suppleanterna Bengt Dahlin (”nybyggare”) och Olle Ståhlberg.
Redan 1969 sonderade interimsstyrelsen möjligheterna att lösa bad- och båtplatsproblematiken. Arkitekt Einar Brataas, kommunens konsult, föreslog på förfrågan att man skulle bygga en permanent småbåtshamn och badplats samt tillhörande parkeringsplats, omklädningsrum och toaletter.

1970
Kåröds Vägförening bildas. Fritidsområdetys vägar skall enligt förrättningen övertagas till väghållning först när dessa, i enlighet med exploateringsavtalet, slutbesiktigats och godkänts. Även grönområdena inom planområdet skall skötas av föreningen.

1972
”Kåröd Kiles Intresseförening” bildades den 2/9 1972. Den första styrelsen blev: Stig Karlsson (ordförande), J-O Widerström (sekreterare), Jan Malm (kassör). Bengt Dahlin och Åke Persson med suppleanterna Nils Lindahl och Olle SZtåhlberg. Stadgar fastställdes och gällde med små revideringar fram till att föreningen ombildades till en samfällighetsförening 1991. Föreningens uppgift var ”att tillvarata medlemmarnas intressen i vad som gäller båtplatser, badmöjligheter, sanitära angelägenheter och trivselfrågor”.
En ansökan till vägverket om 30 km-skyltar avslogs. Först 1990 kom blåvita sådana upp. Hastighetsproblematiken har nästan alltid tagits upp på årsmötena.

1973
Parkeringsplatsen ned mot stranden började anläggas. De blev klar först 1985.

1974
På årsmötet 1974 lämnades det första förslaget om båt- och badbrygga. Detta avslogs p. g. a. att medlemmarna ansåg kostnaderna för höga. Man uppmärksammade den gamla stengärdesgården utmed vägen till stranden. Se mer om den i Kåröds historia.

1975
På årsmötet 1975 togs åter förslaget om båt- och badbrygga upp av styrelsen. Denna gång godtogs förslaget av årsmötet men Orust kommun gav ej bygglov. Orsak: man ville avvakta en planlösning för Kåröd Kileviken (Stillingsöplanen).
Badflotten byggs detta år.

1976
”Sjöbod” iordningställdes för förvaring av 14 båtägares båtmaterial. Projektgrupper bildades för Sanitet och ordning, Badbryggor, Båtbryggor och förvaringsutrymmen.
Trafikspegel sattes upp vid vägkorset söder om Bf 1:97.

1977
Styrelsen sände en skrivelse till Länsstyrelsen med erinringar angående en planerad exploatering av Kåröd Kile (”Stillingsöplanen”).
Festkommitté bildades.
Cementringar med sand placerades ut på strategiska ställen.

1978
Stillingsöbolaget förklarade sig inte längre intresserade av att exploatera den del av planen som berörde Kåröd Kile.
På våren 1978 togs frågan om båtbrygga upp på nytt. Nuvarande läge av bryggan diskuterades. Styrelsen arbetade vidare och ansökte om byggnadslov för en permanent båtbrygga. Vintern 1978-79 försvann vår gamla båtbrygga i samband med islossningen.
Vi fick överta Torsten Abrahamssons och Magnus Olssons badhus detta år.

1979
Byggnadslov för båtbrygga erhölls av kommunen under villkor att vi inte byggde upp den gamla båtbryggan igen, En ny båtbryggan stod färdig sommaren 1979. Kostnad 152.000:-.

1980
”Vägen” fram till den nya båtbryggan anlades.
En grupp tillsattes för att utreda konsekvenserna av det kommande övertagandet av exploateringsområdet enligt exploateringsavtalet – KEX-gruppen. Medlemmarna i gruppen var: Lars Bode, Bengt Dahlin och Bengt Engevall.

1981
KEX-gruppen upplöstes eftersom exploatörerna ej var beredda att lämna över anläggningarna.

1982
Första förslaget lämnades om omrörare för att hålla båtbryggan isfri. Man fick dock ingen majoritet för inköp av dylika.

1984
Ett rullande städningsschema för stranden med samtliga föreningsmedlemmar föreslogs för första gången.
Slutligt iordningställande av båtbryggan. Garantiåtagandet avslutat.

1985
Dikessprängning utmed vägen nedanför BF 1:142 och 1994 utmed vägen väster om Bf 1:140.

1986
På nytt gavs förslag om omrörare. Denna gång samlade förslaget en majoritet för inköp. Beslut togs om rullande städningsschema från sommaren 1987.

1987
I december 1987 installerades el-skåp och omrörare.

1988
Exploatörerna förklarade sig beredda att överlämna anläggningen. En arbetsgrupp KEX 2) tillsattes med Kjell Berndtson, Bengt Dahlin och Lars Wirdeman.

1989
”KEX 2” arbetade vidare under med bl. a. en enkät rörande fastighetsägarnas intressen i kommande gemensamhetsanläggningar. Lantmätare Lars Edström informerade föreningen i september 1989 om vad som gällde vid bildande av en samfällighetsförening. Vid extra föreningsmöte i september beslutades enhälligt att bilda en samfällighetsförening. Bengt Engevall invaldes i KEX 2 som gavs i uppdrag att ansöka om bildandet av Kåröd Kiles Samfällighetsförening.

1990
Arbetsgruppen upplöstes efter fullgjort värv och styrelsen tog över och slutförde processen att bilda samfällighetsföreningen. Förrättning med bildande av Kåröd Kiles Samfällighetsförening ägde rum 7/12 1990 i Stenungsund.

1991
Kåröd Kiles Intresseförening upplöstes den 6 juli 1991 enligt stadgarnas 21 §. Intresseföreningens sista och Samfällighetens första styrelsemöte ägde rum.
Vägen ned till stranden rustades upp. Planering för tillbyggnad av båtbryggan påbörjades.
Vägföreningen övertar underhållet av ”slingan”.

1992
Vattenledning drogs ned till båtbryggan.
Informationspärm utdelades till samtliga fastighetsägare.
Brygg- och bodkommittéer bildades för till- och nybyggnation.
Stig Abrahamsson upplät strandmark genom köp för båtbrygga och båtbodar. Bygglovsansökan inlämnades för tillbyggnad av båtbryggan.

1993
Bygglov för tillbyggnad av båtbryggan erhölls. Bryggan färdigställdes lagom till semestersäsongen.
Badkommittén fortsatte sitt planeringsarbete. Bygglovsansökan inlämnades för sex förvaringsbodar.
Stolpe uppsattes i nedfarten till stranden för att hindra onödig trafik.
Samfälligheten erhöll eget abonnemang för elförsörjningen till pumphuset. Dräneringsarbete utfördes kring pumphuset, som också fick elvärme och elventilation. Huset målades om. En inhyrd flistugg hjälper oss att få bort hopsamlade grenar och mindre träd som kom från tomter och grönområdenas skötsel. Denna service har återkommit alla år därefter.

1996
Vi fick både dispens från strandskyddsbestämmelserna och bygglov för att bygga fyra nya bodar.
Stenbryggan reparerades.
Tre nya stegar anskaffades till badbryggan.
Tre nya anslagstavlor sattes upp i planområdet.

1997
Nyttjanderättsavtal mellan Kåröds vägförening och AB Stillingsöns Intressenter rörande vägen ner till stranden sades formellt upp. Istället tecknades ett servitut för vägen och P-platsen till stranden.
Byggnation av båtbodarna påbörjades. En bod blev klar under 1997.
Stigen bort till de nya bodarna iordningställdes.

1998
Ytterligare två av de nya bodarna färdigställdes.
Större stenar och fylle transporterades till stranden och placerades ut för att förhindra ytterligare erosion av strandlinjen.
Vägföreningen sammanslås med Samfällighetsföreningen och utgör härefter en gemensamhetsanläggning (GA 12).
Besked från Lantmäteriet angående förrättning om de nya båtbodarna som bildar en egen gemensamhetsanläggning (GA 15) med 18 delägare.
Detta trädde i kraft 1 januari 1999.

1999
Den fjärde och sista boden färdigställdes.
Ett bodmöte hölls, där det beslutades att principen skall vara en fastighet och en bodplats. 30 fastighetsägare i samfälligheten disponerar bodplats antingen i de ”gamla bodarna” eller i de nya bodarna. Alla med bodplats i de nybyggda bodarna lämnade sin plats i de gamla bodarna. Kvarvarande bodplatsägare i den ”lilla gamla boden” flyttade till den stora gamla boden. Den ” lilla gamla boden” övertogs av samfälligheten för förvaring av gräsklippare, omrörare mm.
Ansökan om förrättning lämnades till lantmäteriet.
Till Länsstyrelsen skickades en skrivelse angående strandskoning i syfte att säkerställa strandlinjen mot erosion orsakad av is och vågor. Länsstyrelsen meddelade i sitt beslut, att de inte har något att erinra mot ansökan.

2000
Ny lagstiftning för enskilda vägar. Brukaren har ett uttalat ansvar för miljö. Lokala föreskrifter upphör att gälla år 2005.
En trafikspegel sattes upp vid backen intill parkeringen till badplatsen.
Båtkärra inköptes av föreningen.
Strandskoning utfördes genom att lägga ut större stenar längs ett 100 m långt strandavsnitt.
Samtliga fastighetsägare placerades i arbetslag inom olika GA.
Formell ansökan inlämnades till Länsstyrelsen angående båtupptagningsplats, som en ”släppa” i strandskoningen.
Förrättningen angående bodarna avslutades och GA:15 indelas i två sektioner: GA 15:1 gamla boden och GA 15:2 de nya bodarna. Ekonomin för bodarna går inte längre genom föreningen utan sköts av andelsägarna.
Styrelsen utfärdade andelsbevis för bodarna – styrelsen och respektive ägare har var sitt exemplar.

2001
Ny överenskommelse angående slitageavgift skrivs mellan Kåröd Kiles Samfällighetsförening och Svartnäs Vägförening.
Länsstyrelsen lämnade samrådsbeslut angående båtupptagningsplats under förutsättning att två anvisningar följs:
– för att minimera störningar på den marina miljön bör arbeten i vattnet inte utföras under perioden 1 maj – 30 september.
– eventuella överskottsmassor skall fraktas bort.
Vägen till badbryggan förbättras genom fyllning med sten.
Badboden målades.
Vajern till båtbryggan byts ut och landfästet förstärktes.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ordna upp registreringen till lantmäteriet. Det finns ett antal fastigheter, som betalar till GA, men som inte är registrerade.
Träd fälldes på stranden.
Båtupptagningplats gjordes som en släppa i strandskoningen.

2002
Nytt lotterihus byggdes på festplatsen.
En ny pump installerades ovanför den gamla pumpen i pumphuset för färskvatten. Bakgrund:
När den gamla pumpen i pumphuset skulle ersättas, visade det sig att pumpen satt fast på 25 meters djup. Vattenhålet är ett linsstött hål med en diameter på 100 mm, vilket innebär att borrytan ej är jämn som med dagens teknik. Resultatlösa försök gjordes att ta upp pumpen alternativt skjuta ned den till botten. Genom att spränga kunde slang och kedja frigöra.

2003
Cementeringssarbete av området vid badbryggan gjordes.
Trädröjning längs vägkanterna genomfördes enligt Vägverkets rekommendationer.
Elinstallation vid båtbryggan genomfördes med 6 separata fasta stolpar avsedda för vinterbruk av omrörare med eluttag och separata brytare.
Mötesplatser iordningställdes samt två nya mötesplatser gjordes.
5 årsrevision genomfördes av Vägverket.
Begagnad bärbar dator inköptes till samfällighetens redovisning.
Ny anslagstavla på stranden sattes upp samt ny tavla till ”Haugens korsning” är gjord .
Bankfack till föreningen handlingar är hyrd hos Orust Sparbank i Svanesund

2004
Eftersom Orust kommun upphör med latrintömningen år 2005 hyrde föreningen en toalett med slamtömning till stranden under sommaren.
Soptunnan togs bort från stranden.
Frågeformulär om GA 13 skickades till medlemmarna angående olika alternativa möjligheter för att säkerställa vattentillgången.
Årsmötet beslutade att borra ett nytt vattenhål i det gamla pumphuset enligt alternativ 1 i enkäten.
Borrningen genomfördes i november och ett nytt pumphus byggdes.
Lantmäteriets uppdatering av registren i respektive gemensamhetsanläggning blev klar och berörda fastighetsägare erhöll handling för påskrift
Båtplatser, som hyrs ut i andra hand, skall enligt beslut från årsmötet, redovisas på en särskild blankett och lämnas till bryggansvarig samt att de som hyr skall ha en båtförsäkring med ansvarsdel.

2006
Vägräcke sattes upp i backen väster om BF 1:164, 1:170 och 1:174.

2007
Styrelsen beslutade att lägga ut föreningens hemsida på internet. Den skall ersätta den pappersbaserade informationspärm som använts i många år. Hemsidan ska ge allmän information om föreningen samt information till medlemmarna. Bengt Dahlin åtog sig att producera hemsidan och inledningsvis vara dess redaktör.

Måndagen den 27 oktober 2008 förorsakade ett större åsknedslag materiella skador både i fastigheter och i föreningens el central vid bryggan.

2009
Nytt förråd till föreningen ersatte det gamla vid badplatsen.

Storm i samband med högt vattenstånd förorsakade materiella skador på brygga vilka åtgärdades.

Stadgeändring är genomförd beträffande kallelse till årsmöte. Ändringarna medför att kallelse skickas per e-post till medlemmar samt anslås på föreningens anslagstavlor och hemsida. Länsstyrelsen har registrerat ändringarna.

2010
Vattenpumpen havererade vilket medförde nyanskaffning.

2011
Vägförbättring genomfördes på vägen norr om badparkeringen upp till första avfarten på vänster sida. Vägen rätades ut, breddades samt dräneringsåtgärder vidtogs.

Omarbetad hemsida, webmaster Claes Hillén.

GAIS slutade femma i den allsvenska tabellen