Kåröds historia

En kort historik över Kåröds tidigare öden sammanställd av Bengt Engevall.

För 13 000 år sedan stod havsytan 120 meter högre än idag. Omsätter man det till dagens topografi betyder det att den plats på Kåröd där midsommarfirandet varje år äger rum då låg dryga 60 meter under vattenytan. Platsen kom inte över ytan förrän cirka 7 – 8000 år senare tack vare landhöjningen.

Namnet Kåröd har sitt ursprung från ortsbeteckningar som Kararjodre, Kararudi och Kaarödt från åren 1150 till fram på 1600-talet.
På 1500-talet, under den tid Bohuslän var danskt, kom genom giftermål en man vid namn Bildt från Danmark i besittning av Morlanda säteri. År 1635 bytte överste Daniel Bildt på Morlanda till sig mark på Kåröd. Han löste in ett stort antal gårdar och fick säterirättigheter för Kåröd, dvs befrielse från vissa allmänna skatter. (Bohuslän blev genom freden i Roskilda år 1658 svenskt).

I början av 1770-talet upphörde det Bildtska ägandet av säteriet genom att det såldes till en ryttmästare Nils Hård af Segerstad. Denna var dock i stort behov av pengar och förpantade säteriet, dvs belånade egendomen. Långivare var sex aktade hedersmän ur allmogen i socknarna omkring säteriet. År 1810 sålde Nils Hårds änka den del av Kåröds säteri som ställts som säkerhet vid makens upplåning. Köpare var de sex långivarna men köpesumman ansågs betald genom det givna lånet. Man säger att i och med denna ägandeöverföring upphörde säteriet och upplöstes i sex enskilda fastigheter.

Nils Rasmusson från Långelanda, född 1753, var en av de sex som blev ägare till en större del av det gamla säteriet. Han bodde med sin stora familj kvar i de i slutet av 1700-talet upprustade byggnaderna.

År 1818 sålde Nils och Inger Rasmusson gården till sönerna Berntt och Olof Nilsson. Berndt byggde sig ett eget hus omkring 1840 på den plats där Bf 1:97 idag ligger. (Närmaste granne till Stig Abrahamsson). Detta hus revs dock omkring 1900 och dagens hus byggdes upp på den gamla grunden.

Brodern Olof Nilsson övertog mark där nuvarande Ödegården (Ögården) ligger /Strax öster om dagens affär och bilverkstad).

Berndt Nilsson fick i två äktenskap 15 barn varav sju dog i unga år. Ett av barnen i det andra äktenskapet var Lars Bernzon som grundade Stillingsöns badort 1865, vilken senare utbyggdes av sonen Malte Bernzon 1873 – 1961. En dotterdotter till Malte Bernzon har idag fritidshus på Stillingsön.

På vårt område på Kåröd bor en ättling till Nils och Inger Rasmusson. Det är Claes-Olof Lundgren, Bf 1:40. Han är sondotterdotterdotterdotterson till Nils och Inger Rasmusson.

År 1959 inköpte Torsten Abrahamsson och Magnus Olsson från Kåröd mark från ägarna till 1:98. På denna mark plus delar av Torsten Abrahamssons egen fastighet 1:33 samt delar av familjerna Torstenssons ägor, 1:42, planerades vårt fritidsområde. Planer för exploateringen började ta form i början av 1960-talet. Ett planförslag upprättades år 1963 men först i oktober 1967 fastställdes detaljplanen.I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet kom tomtförsäljningen igång på allvar och byggnationen av fritidshus tog fart. Idag (2007) finns nittio fastigheter på vårt område, alla ännu inte bebyggda.

Runt 15 hus är byggda 1962 eller tidigare. Det första huset som byggdes var Kårehäll, Bf 1:103, som uppfördes 1909, ett praktfullt hus som revs år 1971 och ersattes av ett enplanshus.

Vägen från BF 1:42, Nybo, vid avfarten från vägen mot Stiillingsön fram till nedfarten mot Svartnäs strax norr om Bf 1:115 anlades 1957. ”Slingan”, som vi säger, färdigställdes år 1967.

För vattenförsörjningen djupborrades år 1959 en brunn, 52 meter djup, strax öster om mangårdsbyggnaden 1:115. År 1965 byggdes pumphuset och vattenledningen var utbyggd år 1966.

Mera om gårdarna kring Kåröd och alla fastigheterna och husen samt vår föreningar kan läsas i den historik om Kåröd som getts ut av Bengt Engevall år 2008. Han har själv bott på Bf 1:171 under 33 år. Skriften kan köpas i Stillingsö handel.