Kallelse till Stämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 Kåröd Kiles Samfällighetsförening.

Tid:                Söndag den 9 juli 2023 kl. 11.00 på Fatabur Kåröd (korvfabriken)

Ombud:      Ombud får företräda tre medlemmar

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om kallelsen till stämman skett behörigen  
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,
  Handlingarna finns för påseende hos föreningens kassör fram till årsmötet
 12. Fyllnadsval – styrelseordförande 230709 – 231231
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Fyllnadsval – valberedning
 16. Fråga om val av valberedning
 17. Val av festkommitté
 18. Övriga frågor från styrelsen
  1.     Föreningens mailadress
  2.     Trädfällningsregler
  3.     Moms i samfällighetsförening
  4.     Redovisning – vattenprov
  5.     Båtbrygga
 19. Övriga frågor från stämman (att diskutera och/eller lämna till styrelsen för beredning)
 20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

För styrelsen – Kåröd 2023-06-20

Drazen Kendes – Vice ordförande

Nedanstående handlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida:

www.karodkile.se

 • Årsredovisning 2022 (efter fullgjord revision av revisorerna)
 • Trädfällningsregler