Vägar & grönområden GA12

Anläggningens omfattning

Vägar och grönområden omfattar alla vägar inom den tidigare Kåröds vägförenings område samt grönområdena inom fritidshusområdet – se bilden Nedan.

 

Skötsel av vägar

Vägar och grönområden
Klicka på bilden för att förstora

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötseln av vägarna beträffande hyvling, kantskärning, dikning, grusning, saltning, gräs- och slyröjning, snöplogning och sandning
Vintertid plogas och sandas större delen av vägarna vid behov.

Diken
Varje fastighetsägare ansvarar för att diken som gränsar till den egna fastigheten skötes på ett sådant sätt att vattenavrinning ej hindras av växtlighet. Detta sker bäst genom att sly undanröjes på ett tidigt stadium, att gräset slås och att allt fraktas undan. Vid behov kan lättare utgrävning bli nödvändig att göra.
Fastighetsägaren svarar också för att vägtrumma under infart till fastigheten håller erforderlig dimension. Oavsett vattenflödets omfattning skall trummans diameter vara minst sex tum. Vid kraftigare vattenflöde skall trumma med större diameter (9-12 tum)m användas. Dessutom skall tillses att trumman dels har rätt lutning för fritt vattenflöde. dels att vattnet inte stoppas av löv, grenar, sand eller lera. Trumma får ej vara av dränerande typ.
Styrelsen svarar för löpande skötsel av diken som inte gränsar mot fastigheter samt större rensnings- och utgrävningsarbeten.

Grönområden
Ett antal från varandra skilda grönområden finns inom fritidsområdet (se bild ovan). Föreningen ansvarar för skötseln av dessa. Varje fastighetsägare vars fastighet gränsar till grönområde kan hjälpa att hålla rent från sly och mindre träd (< 10 cm i diameter). Större träd får ej fällas utan samråd med styrelsen.

Arbetsdagar
I samband med vårstäddagen och bryggupptagning på hösten samt lämplig dag under juli månad passar vi på att göra vissa insatser på vägen (t. ex. att fylla i ”potthål”) och/eller på våra grönområden.

Avgifter
För underhåll av vägarna uttages en avgift som fastställes i samband med årsstämman efter förslag från styrelsen.
Vem vänder Du Dig till? Vägansvarig, som utses av styrelsen.