Föreningens stadgar

Stadgar för Kåröd Kiles Samfällighet (org nummer 716444-8024) reviderad 2022
(Detta är en kopia i läsvänligt format originalet finns hos ordföranden med underskrifter)

§1 Firma Förening är Kåröd Kiles samfällighetsförening
§2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar avseende vattenförsörjning, bryggor, båtbodar, friluftsbad enligt anläggningsbeslut denna dag dnr 89341 Kåröd GA 12,13,14,15,16

§3 Grunderna för förvaltningen Samfälligheter skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål
§4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.
§5 Styrelse Säte, sammansättning För föreningen skall finna en styrelse med säte i Orust kommun.
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och 2 suppleanter.
§6 Styrelsens val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till sammanträde vilken ska innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet.
§8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstantal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Ärende som ej har angivits i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslut.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anföras före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse förvaltning Styrelsen skall

  1. Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessa andelstal och ägare
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna föra särskild redovisning för varje sådan gren
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter
§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant vilka väljs för ett år i sänder. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskaps-period Föreningens räkenskapsperiod omfattar 1 januari – 31 december årligen.
§12 Förenings-stämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och anslås på föreningens anslagstavlor och hemsida. Kallelse skickas även ut till fastighetsägarnas e- postadress.

Det är fastighetsägarens ansvar att meddela e- postadress till sekreterare i föreningen.

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast två veckor före stämman.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor och hemsida.

§14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningsverksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§15 Dagordning vid ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsensförslagtillutgifts-ochinkomststatsamt debiteringslängd
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10.Val av revisorer
11.Fråga om val av valberedning
12.Övriga frågor
13.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§16 Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§17 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Flera verksamheter Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar
19 Protokolljustering, tillgänglighetshållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter anslås på föreningens anslagstavlor och hemsida. Sekreteraren tillhandahåller personliga exemplar.
§20 Ändring av stadgar

Förslag om ändring av ovanstående stadgar skall för att kunna behandlas vid årsmötet vara inlämnade till styrelsen senast 30 dagar före mötet. Beslut om stadgeändring skall, för att vara gällande, fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena måste vara ordinarie årsmöte.