Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Kåröd Kiles Samfällighetsförening

Tid:                Söndagen den 7 juli 2024 kl. 11.00 i Myckleby församlingshem

Ombud:          Ombud får företräda tre medlemmar 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om kallelsen till stämman skett behörigen   
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  1. Hjärtstartare 
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
 12. Handlingarna finns för påseende hos föreningens kassör fram till årsmötet
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Fråga om val av valberedning
 16. Val av festkommitté
 17. Övriga frågor från styrelsen
  • Föreningens e-postadress
  • Medlemmarnas e-postadresser
  • Redovisning – vattenprov
  • Båtbrygga – intresseanmälan att ingå i arbetsgrupp
 18. Övriga frågor från stämman (att diskutera och/eller lämna till styrelsen för beredning)
 19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

För styrelsen

Kåröd 2024-06-11

Hans-Åke Höber

Ordförande

Årsredovisning 2023 kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsidawww.karodkile.se

efter fullgjord revision av revisorerna