Kallelse årsmöte 2014

Tid:              Söndagen den 29 juni kl 11.00 

Plats:           Myckleby församlingshem

 Dagordning 

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om kallelsen till stämman skett behörigen                
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  1. Väganvisningsskyltar
  2. Parkeringsordning inom samfällighetens område
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 13. Val av revisorer
 14. Fråga om val av valberedning
 15. Val av festkommitté
 16. Övriga frågor från styrelsen
 17. Övriga frågor från stämman (att diskutera och/eller lämna till styrelsen för beredning)
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Kåröd 2014-05-30 

Välkomna

Geir Sjöholm

Ordförande